ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

วันออกพรรษา 2566

วันออกพรรษา 2566

“วันออกพรรษา 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม”

          วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาในช่วงฤดูฝนครบไตรมาส (สามเดือน) ของพระภิกษุสงฆ์ตามพระพุทธบัญญัติ

ความสำคัญของวันออกพรรษา

          วันออกพรรษาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนจึงเตรียมอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์หลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน (วันเทโว) ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 และพระภิกษุสงฆ์จัดพิธีกรรม “มหาปวารณา” ให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้หากพบเห็นข้อบกพร่องระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์ พระผู้ใหญ่กล่าวตักเตือนพระผู้น้อย ขณะที่พระผู้น้อยก็ได้รับโอกาสให้กล่าวเสนอแนะแก่พระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้เช่นกัน เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย

กิจกรรมวันออกพรรษา

          กิจกรรมวันออกพรรษาแบ่งออกเป็นฝั่งภิกษุสงฆ์และฆราวาสหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไป ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์จะจัดพิธีกรรม “มหาปวารณา” เพื่อให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

          ฝ่ายพุทธศาสนิกชนนั้นสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในวันออกพรรษา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร หรือจัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาที่วัด

บทความแนะนำ