ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

องค์พญานาคประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน พร้อมวิธีบูชา

องค์พญานาค สำหรับผู้ที่บูชา ท่านจะช่วยเสริมดวงชีวิตให้รุ่งเรือง หนุนกระแสแห่งโชคลาภให้หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย เสริมสง่าราศีให้กับผู้บูชา หมุนเงินได้คล่องตัว และช่วยในเรื่องการเจรจา พูดแล้วมีคนเชื่อถือ เมตตาเรา วันนี้ทางเพจได้นำองค์พญานาคประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน พร้อมวิธีบูชามาฝากค่ะ

 
1.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์

พญาอนันตนาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาอนันตนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคา พระยานาค อนันตนาคราช วิสุทธิเทวา ปูเชมิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทานางพญา นาคินี อนันตวะดี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาอนันตนาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 
2.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันจันทร์

พญาภุชงค์นาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาภุชงค์นาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาสุโนภันเต

ยะมะ ยะมะ กายะ วาจะ จิตตัง อะหัง วันทา ภุชงค์ นาคราช

วิสุทธิ เทวา ปูเชมิ

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาภุชงค์นาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 
3.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอังคาร

พญาสุวรรณนาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาสุวรรณนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

ศรี ศรี สุวรรณนาคราช วิสุทธิเทวา มหานาโค ประสิทธิเมทุติยัมปิ

ศรี ศรี สุวรรณนาคราช วิสุทธิเทวา มหานาโค มหาลาโภประสิทธิ เมตะติ ยัมปิ

ศรี ศรี สุวรรณนาคราช วิสุทธิเทวา มหานาโคม หาลาโภประสิทธิ์ เมสิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง สิทธิการิยัง ตะถา

คะโต สิทธิ เต โชชัย โยนิจจัง นิรัน ตะรัง สัพพะ สิทธิภวัน ตุ เม

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาสุวรรณนาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 
 
4.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวัน

พญาศรีสุทโธนาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาศรีสุทโธนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา

นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา

นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา

นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง

 

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาศรีสุทโธนาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 
5.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางคืน

พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตสา วา

สิริมุตตามะหามุนินีละปาละนาคัง

อิทธิเตชะพะลัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ

ชะโย นิจจัง สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 
6.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพฤหัสบดี

พญาศรีสัตตนาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาศรีสัตตนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยะนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา

อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง

อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

 

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาศรีสัตตนาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 

7.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์

พญาทะนะมูลนาคราช

บทสวดบูชาปู่พญาทะนะมูลนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ สีสะ หัสสะ สุธรรมา มณีนพรัตน์เอฮิสังคัง ปิยังมะมะ เมตันจะมหาลาโภ ปีโย นาคะสุปันนานัง อะหังวันทามิ ทะนะมูละ นาคิบดี นะมามีหัง สิทธิลาโภ

นิรัน ตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เมอะหัง วันทามิ สัพพะโสพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

 

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญาทะนะมูลนาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

 

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 
8.พญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์

พญามุจลินทร์นาคราช

บทสวดบูชาปู่พญามุจลินทร์นาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

“กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีมุจลินทนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีมุจลินทนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีมุจลินทนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ

เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันปริตตัง”

 

 

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานาคะราช นามว่า ปู่พญามุจลินทร์นาคราช ขออธิษฐานตั้งจิต…..(คำอธิษฐาน)…..

ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

บทความแนะนำ