ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

3 ข้อห้ามในการบูชาองค์พระพิฆเนศ

องค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ช่วยดลบันดาลให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการ เจริญรุ่งเรือง ขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้อะไรมาโดยง่ายและรวดเร็ว แต่รู้ไหมว่า… การบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนั้น มีข้อห้ามหลัก ๆ ด้วยกัน 3 ข้อ ดังนี้

 

1. ห้ามถวายอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์

          การถวายของบูชาต่อองค์พระพิฆเนศ โดยปกติจะไม่ถวายเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของสัตว์ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดที่สุด และถือกันมาอย่างยาวนาน เนื่องจากองค์พ่อไม่ทรงโปรดอาหารชนิดนี้เลย สำหรับอาหารที่นิยมนำมาถวายองค์พ่อก็คือ ขนมลาดู – โมทกะ ซึ่งเป็นขนมที่องค์พ่อทรงโปรด

 

ข้อควรระวัง : ขนมหวานไทยหลายชนิด ได้แก่ ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง และเม็ดขนุน เป็นต้น ขนมเหล่านี้แม้จะเป็นขนมมงคงของไทย แต่ก็มีส่วนผสมของ “ไข่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ ก็ไม่ควรนำมาถวายต่อองค์ “พระพิฆเนศ” ได้

 
 
2. ไม่ถวายของที่เคยถวายองค์พระพิฆเนศแล้ว

          แนะนำว่าของที่เคยถวายแล้ว ไม่ควรถวายซ้ำ ไม่ว่าจะเคยถวายบูชาองค์พระพิฆเนศหรือเทพอื่น ๆ ก็ไม่ควรนำมาถวายซ้ำ เพราะถือว่าได้บูชาแล้ว สมบูรณ์แล้ว กลายเป็นอาหารทิพย์แล้ว และองค์พ่อได้ประทานพรให้แล้ว หลังจากถวายเสร็จ สามารถลามาทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้

 

ข้อแนะนำ : การลามาทานควรเปลี่ยนภาชนะใส่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นจาน ถาด แก้วน้ำ ที่ใช้ถวายองค์พ่อ ควรแยกให้ชัดเจนไม่ใช้ปะปนกับของคนนะคะ

 

 

3.ห้ามผิดสัจจะวาจาที่กล่าวไว้กับองค์พระพิฆเนศเด็ดขาด

          หากได้เอ่ยสัจจะวาจากล่าวอ้อนวอนขอพรอะไรไว้ หลังจากที่เราได้รับพรหรือประสบความสำเร็จแล้วการขอบคุณเป็นสิ่งที่ควรกระทำทันทีที่ได้รับพร และการขอบคุณด้วยขนมลาดู ขนมโมทกะ ขนมที่องค์พ่อชอบ ถือเป็นการขอบคุณที่ดีที่สุด

บทความแนะนำ