ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

6 คาถาสำคัญ ควรท่องจำให้ขึ้นใจ
1.บทสวดพระในบ้าน

บทสวดบูชาพระในบ้าน : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

2.บทกราบพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย : อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

 

3.คาถาถวายดอกไม้ธูปเทียน

คาถาถวายดอกไม้ธูปเทียน : อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ

 

4.คาถาถวายผลไม้ต่าง ๆ

คาถาถวายผลไม้ต่าง ๆ :  อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง   ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

5.คาถาแผ่เมตตาแก่ตนเอง

คาถาแผ่เมตตาแก่ตนเอง : อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

 

6.คาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

คาถาบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย : สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

บทความแนะนำ